Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy , której kadencja trwa 5 lat. Ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Komisje podlegają radzie gminy, której przedkładają plan pracy oraz sprawozdania z działalności. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni niebędący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji bez prawa udziału w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.  Zgodnie z art.18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

1)   uchwalanie statutu gminy;
2)   ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności;
3)   powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek wójta;
4)   uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu;
4a) rozpatrywanie raportu o stanie gminy oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania z tego tytułu;
5)   uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
6)   uchwalanie programów gospodarczych;
6a)  przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
7)   ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki;
8)   podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach;
9)   podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
b)  emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
c)  zaciągania długoterminowych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)
d)  ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
e)  zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
f)  tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
g)  określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
h)  tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
i)  ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,
j) wyrażenia zgody na zawarcie umowy, o której mowa w art. 50a ust. 1;
10)  określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania;
11)  podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a;
12)  podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku;
12a)  podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych;
13)  podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068), a także wznoszenia pomników;
14)  nadawanie honorowego obywatelstwa gminy;
14a)  podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;
15)  stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Nadzór nad działalnością gminną
Zgodnie z art.18a
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym:
1. Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną.
2. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w art. 19 ust. 1.
3. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową.
4. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji, powoływanych przez radę gminy na podstawie art. 21 ust. 1.
5. Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej określa statut gminy.

W kadencji 2018 - 2023 Rada Gminy Siedlec działa w następującym składzie:

1. Kaźmierczak Andrzej - Przewodniczący Rady Gminy Siedlec
2. Żydzik Wiesław - Zastępca przewodniczącego Rady Gminy Siedlec
3. Grunwald Urszula
4. Jedliński Stanisław
5. Kluj Ryszard
6. Kosicki Piotr
7. Kupś Adam
8. Michalski Marcin
9. Olejniczak Róża
10. Skiba Andrzej
11. Sobel Daniel
12. Śmiałek Zdzisław
13. Weil Ewa
14. Wita Damian
15. Zalisz Piotr


DYŻURY
1) Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Kaźmierczak - każdy wtorek, godz. 14:30 - 15:30
2) Ryszard Kluj Radny Rady Gminy - każdy pierwszy wtorek danego miesiąca w godz. 14:00 - 15:30