Sołectwo tworzy rada gminy w formie uchwały, na zasadach określonych w statucie gminy.

Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności:
- nazwę i obszar jednostki pomocniczej,
- zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej,
- organizację i zadania organów jednostek pomocniczych,
- zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji,
- zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.
Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie.

Organami sołectwa, wybieranymi na okres kadencji są:
- sołtys, jako organ wykonawczy sołectwa,
- rada sołecka, jako organ wspomagający działalność sołtysa.

Kadencja trwa 5 lat i kończy się z chwilą wyboru nowych organów.
Nadzór nad działalnością sołectw sprawuje rada gminy i wójt.

Na terenie Gminy Siedlec znajduje się 25 sołectw, w których funkcję sołtysów w obecnej kadencji pełnią:

Lp.
Nazwisko i imię
Nr telefonu
SOŁECTWO
1.
Kardaszewski Dominik
606905719

BELĘCIN

2.
Kardaszewska Katarzyna
 606907053
BORUJA
3.
Olejniczak Łucja
 606907438
CHOBIENICE
4.
Kluj Ryszard
 606907899
 GRÓJEC MAŁY
5.
Hirt Jadwiga
 606908277
 GRÓJEC WIELKI
6.
Weihs Tadeusz
 606952190
GODZISZEWO
7.
Kamczycki Jarosław
 606952216
JAROMIERZ
8.
Kupś Adam
 606952235
 JAŻYNIEC
9.
Ksiąg Danuta
 606952281
 KARNA
10.
Majewski Dariusz
 606958681
 KIEŁKOWO
11.
Nowotnik Piotr
 
KIEŁPINY
12.
Piwecki Józef
 606959489
 KOPANICA
13.
Tomys Zdzisław
 606959716
 MAŁA WIEŚ
14.
Raczkowiak Piotr
 606941813
MARIANKOWO
15.
Pańczak Tadeusz
 606942336
 NIEBORZA
16.
Piątyszek Urszula
 606942474
REKLIN/REKLINEK
17.
Weiss Przemysław
 606947325
SIEDLEC
18.
Materna Katarzyna
 606943958
 TUCHORZA
19.
Kmiecik Dawid
 606945647
 NOWA TUCHORZA
20.
Brudło Maciej
603 934 832
 STARA TUCHORZA
21.
Suszek Paulina
 606948560
 WĄCHABNO
22.
Doulgeris Agnieszka
 690536827
WIELKA WIEŚ
23.
Fabiś Ewa
 606960334
 WOJCIECHOWO
24.
Martyniak Zygmunt
683866489
ZAKRZEWO
25.
Paździor Krzysztof
 606960454
ŻODYŃ