Gmina Siedlec posiada opracowane Studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Siedlec zatwierdzone Uchwałą Nr XXXIX/227/02 Rady Gminy Siedlec z dnia 30 sierpnia 2002 r., zmienione:
- Uchwałą Nr IV/22/07 Rady Gminy Siedlec z dnia 30 stycznia 2007 r.;
- Uchwałą Nr VI/46/07 Rady Gminy Siedlec z dnia 10 kwietnia 2007 r.;
- Uchwałą Nr XIX/139/08 Rady Gminy Siedlec z dnia 2 września 2008 r.;
- Uchwałą Nr XXXVII/239/10 Rady Gminy Siedlec z dnia 30 marca 2010 r.;
- Uchwałą Nr XI/65/2011 Rady Gminy Siedlec z dnia 25 października 2011 r.;
- Uchwałą Nr XXV/126/12 Rady Gminy Siedlec z dnia 30 października 2012 r.;
- Uchwałą Nr XXVII/138/12 Rady Gminy Siedlec z dnia 18 grudnia 2012 r.;
- Uchwałą Nr XXX/157/13 Rady Gminy Siedlec z dnia 26 lutego 2013 r.;
- Uchwałą Nr XXXIX/195/13 Rady Gminy Siedlec z dnia 29 października 2013 r.
- Zarządzeniem zastępczym Wojewody Wielkopolskiego nr KN-I.41026.2017.6 z dnia 23 czerwca 2017 r.
- Uchwałą Nr XLVI/240/2018 Rady Gminy Siedlec z dnia 27 marca 2018 r.
- Uchwałą Nr IX/39/2019 Rady Gminy Siedlec z dnia 28 maja 2019 r.

Rada Gminy Siedlec podjęła uchwałę nr XLIX/258/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siedlec (uchwała dotyczy obszaru całej gminy)

Z dniem 31 grudnia 2003 r. stracił ważność Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Siedlec zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w Siedlcu Nr IV/25/94 z dnia 7 grudnia 1994 r.

Do planów, które zachowują swoją ważność po 31 grudnia 2003 r. zaliczamy plany zatwierdzone:
1. Uchwałą Nr XXXV/199/2002 Rady Gminy Siedlec z dnia 27.03.2002 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siedlec dla przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia położonego w granicach administracyjnych gminy Siedlec w obrębach: Wielka Wieś, Kopanica, Jaromierz, Żodyń, Kiełpiny, Siedlec, Karna, Godziszewo, Chobienice, Grójec Mały i Grójec Wielki;
2. Uchwałą Nr XXXVII/216/2002 Rady Gminy Siedlec z dnia 24.05.2002 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siedlec dla działki nr ew. gr. 283/5 w Grójcu Wielkim;
3. Uchwałą Nr XXXIX/224/02 Rady Gminy Siedlec z dnia 30.08.2002 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siedlec dla działki nr ew. gr. 344/1 w Kopanicy;
4. Uchwałą Nr XXXIX/225/02 Rady Gminy Siedlec z dnia 30.08.2002 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siedlec dla działki nr ew. gr. 613 w Siedlcu;
5. Uchwałą Nr VI/48/2003 Rady Gminy Siedlec z dnia 17.04.2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siedlec w obrębie miejscowości Siedlec - dz. nr ew. gr. 396/4, 396/5, 470-479, 481, 486/6, 486/7, 393/1-393/5, 394, 395, 397/1-397/3;
6. Uchwałą Nr VI/49/2003 Rady Gminy Siedlec z dnia 17.04.2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siedlec dla dz. nr ew. gr. 259/18 w Belęcinie.
7. Uchwałą Nr IX/79/2003 Rady Gminy Siedlec z dnia 26.08.2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siedlec dla działek: - w Nieborza dz. nr ew. gr. 197/1, 197/2 i 198/1,
- w Kiełkowie dz. nr ew. gr. 195/1,
- w Siedlcu dz. nr ew. gr. 461/4, 434/10, 434/11, 434/13, 434/15, 462/3, 462/5, 434/5, 446/2, 891/1,
- w Małej Wsi dz. nr ew. gr. 115/3,
- w Żodyniu dz. nr ew. gr. 454/7, 454/8,
- w Grójcu Wielkim dz. nr ew. gr. 144/2,
- w Kiełpinach dz. nr ew. gr. 390/1;
8. Uchwałą Nr X/87/2003 Rady Gminy Siedlec z dnia 30.09.2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siedlec dla działek nr ew. gr. 450/6, 451 w Siedlcu;

Gmina Siedlec posiada także aktualne plany miejscowe zatwierdzone:
9. Uchwałą Nr XVII/131/2004 Rady Gminy Siedlec z dnia 29.06.2004 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowościach: Żodyń, Chobienice, Siedlec.
- w Siedlcu dz. nr ew. gr. 747, 580/1, 592/1 i część działki nr ew. gr. 581,
- w Żodyniu dz. nr ew. gr. 221 i 505,
- w Chobienicach dz. nr ew. gr. 510 i 511/4.
10. Uchwałą Nr XVIII/140/2004 Rady Gminy Siedlec z dnia 21.09.2004 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowościach: Żodyń, Jażyniec, Kiełpiny
- w Żodyniu dz. nr ew. gr. 152/1 i 150,
- w Jażyńcu dz. nr ew. gr. 24, 25, 26, 27, 28, 36, 37, 38, 39, 40,
- w Kiełpinach dz. nr ew. gr. 350/1.
11. Uchwałą Nr XXVII/209/2005 Rady Gminy Siedlec z dnia 12.07.2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Nr IX/79/2003 Rady Gminy Siedlec z dnia 26.08.2003 r.
- w Kiełkowie dz. nr ew. gr. 195/1.
12. Uchwałą Nr XXVIII/215/2005 Rady Gminy Siedlec z dnia 13.09.2005 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Stara Tuchorza – dz. nr ew. gr. 17/1, 18/1.
13. Uchwałą Nr IV/24/2007 Rady Gminy Siedlec z dnia 30.01.2007 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 57/2 i 62/2 położonych w Małej Wsi.
14. Uchwałą Nr IV/25/2007 Rady Gminy Siedlec z dnia 30.01.2007 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. gr. 322 położonej w Jaromierzu.
15. Uchwałą Nr VI/47/2007 Rady Gminy Siedlec z dnia 10.04.2007 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. gr. 341 położonej w Borui.
16. Uchwałą Nr XVIII/131/08 Rady Gminy Siedlec z dnia 17.06.2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 18 i 19 położonych w miejscowości Grójec Wielki.
17. Uchwałą Nr XIX/140/2008 Rady Gminy Siedlec z dnia 02.09.2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Kopanica dla działki nr ew. gr. 262.
18. Uchwałą Nr XXIII/171/2008 Rady Gminy Siedlec z dnia 23.12.2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. gr. 207/1 w Kiełkowie.
19. Uchwałą Nr XXIII/170/2008 Rady Gminy Siedlec z dnia 23.12.2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. gr. 505/20, 505/3, 505/4 w Żodyniu.
20. Uchwałą Nr XXXVII/240/10 Rady Gminy Siedlec z dnia 30.03.2010 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Siedlec, działki nr ew. gr. 342/1, 350/3, 592/2 oraz 599/7.
21. Uchwałą Nr XXXVII/238/10 Rady Gminy Siedlec z dnia 30.03.2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Grójec Mały.
22. Uchwałą Nr XI/66/2011 Rady Gminy Siedlec z dnia 25.10.2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew.: 7, 11, 12/2 położonych we wsi Kiełkowo.
23. Uchwałą Nr XVI/98/2012 Rady Gminy Siedlec z dnia 13.03.2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Siedlec w obrębie działek 434/10, 434/11, 434/13, 434/15.
24. Uchwałą Nr XXII/117/2012 Rady Gminy Siedlec z dnia 21.08.2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przebiegu linii elektroenergetycznej 110kV w gminie Siedlec.
25. Uchwałą Nr XXX/158/2013 Rady Gminy Siedlec z dnia 26.02.2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Siedlec - działki nr 446/10, 446/8, 386/1, 378, 379, 382 i 383.
26. Uchwałą Nr XXXIV/174/2013 Rady Gminy Siedlec z dnia 7.05.2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Jaromierz - działki nr 89/1, 89/3, 89/6, 89/7, 90/5, 92/1, 92/3 oraz część działki nr 90/7.
27. Uchwałą Nr XXXIV/171/2013 Rady Gminy Siedlec z dnia 7.05.2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Stara Tuchorza przeznaczonego pod eksploatację złoża piasku kwarcowego.
28. Uchwałą Nr XLVIII/243/2014 Rady Gminy Siedlec z dnia 27.05.2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Kiełpiny - działka nr ew. gr. 492/1.
29. Uchwałą Nr XXVII/116/2016 Rady Gminy Siedlec z dnia 27.09.2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w południowej części miejscowości Grójec Wielki.
30. Uchwałą Nr XLVIII/253/2018 Rady Gminy Siedlec z dnia 29.05.2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siedlec w obrębie działki nr 454/8 położonej w Żodyniu.
31. Uchwałą Nr XLIX/257/2018 Rady Gminy Siedlec z dnia 26.06.2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kopanica – działka nr 1381/1 oraz w Jaromierzu – działka nr 746.
32. Uchwałą Nr VIII/34/2019 Rady Gminy Siedlec z dnia 26.03.2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kopanica – działki 262/1 i 262/2.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Siedlec oraz obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dostępne są w wersji elektronicznej na stronie: http://siedlec.e-mapa.net/ orazhttp://mapa.inspire-hub.pl/#/gmina_siedlec

Ponadto informujemy, iż w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:
1) lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
2) sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Informacje na w/w temat można uzyskać w tut. Urzędzie, w Referacie Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ewidencji Gospodarczej (pokój nr 19, tel. (68) 384 85 21 wew. 31 oraz e-mail: budownictwo@siedlec.pl lub planowanie@siedlec.pl).