Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym (artykuł 26a) Wójt, w drodze zarządzenia powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę lub zastępców i określa ich liczbę.