W Urzędzie Gminy Siedlec prowadzi się następujące rejestry:

Referat Organizacyjno – Prawny prowadzi:

1.Rejestr uchwał Rady Gminy Siedlec
2.Rejestr protokołów z sesji Rady i posiedzeń Komisji
3.Rejestr wniosków i interpelacji radnych
4.Rejestr wniosków i opinii komisji
5.Rejestr zarządzeń Wójta
6.Rejestr skarg i wniosków
7.Rejestr jednostek organizacyjnych Gminy
8.Rejestr jednostek pomocniczych Gminy
9.Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw
10.Rejestr przepisów gminnych
11.Rejestr aktów wewnętrznych
12.Rejestr instytucji kultury
13.Rejestr przeprowadzanych kontroli
14.Rejestr świadczeń osobistych
15.Rejestr świadczeń rzeczowych

Referat Spraw Obywatelskich prowadzi:
1.Rejestr przedpoborowych
2.Rejestr wyborców
3.Rejestr wydanych i utraconych dowodów osobistych
4.Ewidencję ludności
5.Archiwum

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska prowadzi:
1.Rejestr zamówień publicznych.
2.Rejestr dróg gminnych.
3.Rejestr dodatków mieszkaniowych.
4.Rejestr zawartych umów na lokale mieszkalne
5.Rejestr zawartych umów na lokale użytkowe.
6.Rejestr decyzji o zezwoleniu na wycinkę drzew.

Referat Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ewidencji Gospodarczej prowadzi:

1. Rejestr decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.
2. Rejestr decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
3. Rejestr miejscowych planów zagospodarowania.
4. Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
5. Rejestr wydanych zezwoleń na uprawę maku.
6. Rejestr działalności gospodarczej.
7. Ewidencję sprzedaży mieszkań.
8. Ewidencję sprzedaży gruntów.
9. Ewidencję użytkowników wieczystych.

Referat Budżetu i Finansów prowadzi:

1.Rejestr umorzeń zaległości podatkowych i odroczeń terminów płatności
2.Rejestr zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa i użytków rolnych oraz dochodowości z gospodarstwa, oraz o niezaleganiu w podatkach
3.Rejestr ulg inwestycyjnych
4.Rejestr zwolnień 5 letnich z tytułu nabycia gruntu na powiększenie lub utworzenie gospodarstwa rolnego
5.Ewidencję podatników

Urząd Stanu Cywilnego prowadzi:

1. Skorowidz alfabetyczny aktów urodzeń, małżeństw, zgonówDane zawarte w prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach mogą być udostepnione na zasadach określonych w przepisach prawa. Udostepnienie należy do komórki organizacyjnej Urzedu, stosownie do jej zakresu działania. W rejestrach dotyczących uchwał Rady i zarządzeń Wójta ewidencjonuje się akty prawne organów gminy, których treść udostepnia się w Biuletynie Informacji Publicznej.
Większosc rejestrów i ewidencji prowadzone jest w postaci zbiorów danych osobowych i przy udostępnianiu danych w nich zawartych mają zastosowanie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 101 poz. 926 z 2002 roku/. Przepis szczególny może zezwolić na udostępnienie danych /powszechna dostępnosc, jawnosć/. Dane osobowe udostępnia się osobom i podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa /np. osoby których dane dotyczą, organom administracji publicznej, organom sprawiedliwości, organom kontroli skarbowej, innymorganom realizującym zadania ustawowe/. Dane osobowe udostepnia się również innym podmiotom i osobom, jeżeli w sposób wiarygodny uzasadnią potrzebe posiadania takich danych, a udostepnianie danych nie naruszy praw i wolności osoby.
Dane osobowe udostępnia się na pisemny umotywowany wniosek chy6ba, że przepis innej ustawy stanowi inaczej. Wniosek powinien zawierać informacje umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanyuch danych osobowych oraz wskazywać ich zakres i przeznaczenie