Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ...... /....../......
Rady Gminy Siedlec
z dnia...................STATUT SOŁECTWA........................ROZDZIAŁ I


Postanowienia ogólne


§ 1


1.W skład sołectwa wchodzi wieś........................, która jest jednocześnie siedzibą sołectwa.
2.Granice sołectwa określone są na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego statutu.


ROZDZIAŁ II


Zakres działania sołectwa

2


1.Sołectwo.................. jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy.................
2.Sołectwo działa zgodnie z postanowieniami obowiązujących aktów prawnych, a w szczególności:
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. Nr 42, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami),
Statutu Gminy................,
niniejszego statutu.


§ 3


Podstawowym celem utworzenia i działania sołectwa jest zapewnienie mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy.

§ 4


Zadania określone w § 3 sołectwo realizuje w szczególności poprzez:
1)podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących sołectwa,
2)opiniowanie spraw należących do zakresu działania sołectwa,
3)współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznych, projektów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa,
4)występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa,
5)współpracę z radnymi z terenu sołectwa,
6)ustalenie zadań dla sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi.


§ 5


Do kompetencji zebrania wiejskiego należy:
1.zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców.
2.wybieranie i odwoływanie sołtysa i rady sołeckiej.
3.podejmowanie uchwał dotyczących sposobu korzystania z mienia komunalnego przekazanego sołectwu przez Radę Gminy.
4.podejmowanie uchwał w innych sprawach dotyczących sołectwa.


§ 6


1.Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Wójtowi Gminy.
2.Wójt Gminy, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na Sesję Rady Gminy.
3.O sposobie załatwienia sprawy Rada Gminy lub Wójt Gminy informuje Sołtysa i poprzez niego mieszkańców sołectwa.


§ 7


Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć sołectwo może nawiązywać współpracę z sąsiednimi sołectwami oraz może zawierać porozumienia określające zakres i sposób wykonania wspólnych zadań.ROZDZIAŁ III


Organy sołectwa i zakres ich kompetencji


§ 8


1.Organami sołectwa są:
a)Zebranie Wiejskie – jako organ uchwałodawczy,
b)Sołtys – jako organ wykonawczy.
2.Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołectwa.
3.Zebranie Wiejskie może powoływać także inne stałe lub doraźne organy sołectwa np. komisje określając zakres ich działania.
4.Urząd Gminy udziela pomocy w obsłudze techniczno-biurowej organów sołectwa.

§ 9


1.Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach określonych w § 4 za wyjątkiem rozstrzygania w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
2.Do wyłącznych kompetencji Zebrania Wiejskiego należy:
1)wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwoływanie,
2)określanie zasad korzystania z mienia gminnego,
3)określanie przeznaczenia innych składników mienia komunalnego przekazywanych sołectwu oraz dochodów z tego źródła w ramach uprawnień przyznanych sołectwu przez Radę Gminy.
4)określanie przeznaczenia środków finansowych sołectwa.
5)wyrażenie stanowiska sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub, gdy o zajęcie stanowiska przez sołectwo wystąpi organ Gminy.


§ 10


Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu jego zwołania są stałymi mieszkańcami sołectwa i posiadają prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy.


§ 11


Zebrania Wiejskie zwołuje Sołtys:
1)z własnej inicjatywy,
2)na żądanie, co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa,
3)na polecenie Wójta lub Rady Gminy.


§ 12


1.Zebranie Wiejskie zwołuje się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż jeden raz w roku.
2.Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego Sołtys podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie.
3.Zebranie Wiejskie zwołane na wniosek mieszkańców sołectwa lub na polecenie organów Gminy winno odbyć się w terminie 7 dni chyba, że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.


§ 131.Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni zgodnie z wymogami Statutu.
2.Obradom zebrania wiejskiego przewodniczy Sołtys. Zebranie Wiejskie może wybrać innego przewodniczącego zebrania.
3.Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie propozycji przedłożonej przez Sołtysa.
4.Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu oraz zorganizowanie obsługi techniczno-biurowej zebrania, a w szczególności protokołowania jego przebiegu.


§ 14


Zebranie Wiejskie może upoważnić Radę Sołecką do podejmowania decyzji w pilnych sprawach związanych z działalnością sołectwa. Rada Sołecka na najbliższym zebraniu wiejskim informuje o podjętych decyzjach.


§ 15


1.W celu zapewnienia sprawnego bieżącego zarządu sołectwem mieszkańcy sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa i Radę Sołecką.
2.Pełnienie funkcji Sołtysa ma charakter społeczny.


§ 16


1.Do zadań Sołtysa należy w szczególności:
1)zwoływanie Zebrań Wiejskich,
2)zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
3)działanie stosowne do wskazań Zebrania Wiejskiego i organów Gminy,
4)reprezentowanie mieszkańców sołectwa na zewnątrz i wobec organów Gminy,
5)uczestniczenie w naradach sołtysów zwoływanych przez Wójta,
6)wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej,
7)prowadzenie zarządu, administracji, gospodarki tymi składnikami mienia i środkami finansowymi, które gmina przekazała sołectwu do korzystania oraz akceptowanie dokumentów z tym związanych,
8)wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów m.in. w zakresie obronności i ochrony pożarowej, inkasa podatków i opłat, zapobieganie klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich skutków,
9)prowadzenie dokumentacji zawierającej:
statut sołectwa,
protokoły z zebrań wiejskich,
sprawozdania i inne dokumenty sołectwa.
2.Raz do roku na zebraniu wiejskim, Sołtys przedstawia informacje o swojej działalności i składa sprawozdanie o realizacji dochodów i wydatków sołectwa.
3.Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest zgodnie z zasadami określonymi w § 10 Statutu Gminy.
§ 17


1.Sołtys bierze udział w Sesji Rady Gminy.
2.Na sesjach Rady Gminy Sołtys może zgłaszać wnioski w imieniu mieszkańców sołectwa w punkcie przewidzianym w programie sesji.


§ 18


1.Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys trwale współdziała z Radą Sołecką. Rada Sołecka składa się z .......... osób.
2.Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy.
3.Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku.
4.Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys.
5.Rada Sołecka w szczególności:
1)opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez Zebranie Wiejskie,
2)opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty programów pracy Sołectwa,
3)występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów sołectwa,
4)organizuje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego oraz kontroluje ich realizację,
5)współdziała z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań.
6.Na zebraniach wiejskich Sołtys składa informację o działalności Rady Sołeckiej.ROZDZIAŁ IV


Zasady i tryb wyboru organów sołectwa oraz ich odwoływania


§ 19

1.Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres kadencji odpowiadającej i kadencji Rady Gminy.
2.Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzane są w terminie i miejscu określonym Zarządzeniem Wójta Gminy.
3.Zarządzenie Wójta Gminy o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

§ 20


1.Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
2.O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu po upływie 0,5 godziny od pierwszego terminu zebrania bez względu na liczbę osób w nim uczestniczących.
3.Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa Wójt Gminy na podstawie dokumentacji ewidencyjnej ludności.
4.Uprawnieni do głosowania uczestnicy zebrania są zobowiązani do podpisania listy obecności.


§ 21


1.Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osobowym, wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
2.Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
1)przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
2)przeprowadzenie głosowania,
3)ustalenie wyników wyborów,
4)sporządzenie protokołów z wyników głosowania.
3.Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.


§ 22


Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.


§ 23


1.Decyzję w sprawie liczby członków Rady Sołeckiej podejmuje Zebranie Wiejskie w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
2.W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.

§ 24


1.Uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa głosują kartkami do głosowania opatrzonymi pieczęcią Rady Gminy.
2.Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów umieszcza się w kolejności alfabetycznej.
3.Za głosy ważne uważa się:
w wyborach Sołtysa – jeżeli na karcie do głosowania pozostawiono tylko jedno nieskreślone nazwisko,
w wyborach Rady Sołeckiej – jeżeli na karcie do głosowania liczba nie- skreślonych nazwisk jest równa lub mniejsza od ustalonej liczby członków Rady Sołeckiej.
4. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę ważnych głosów.
5.W przypadku, gdy kandydaci otrzymali równą liczbę głosów należy przystąpić do drugiej tury głosowania.


§ 25


1.Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli:
notorycznie nie wykonują statutowych obowiązków,
naruszają postanowienia statutu i uchwały Zebrania Wiejskiego,
dopuścili się czynów dyskwalifikujących ich w opinii środowiska.
2.Wniosek o odwołanie organów sołectwa kierowany jest do Wójta Gminy, który ustala termin i miejsce zebrania wiejskiego w sprawie odwołania.
3.Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.

§ 26


Uchwałę o odwołaniu Sołtysa, Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków podejmuje się w głosowaniu tajnym, a dla jej ważności wymagana jest bezwzględna większość ważnie oddanych głosów.

§ 27


1.Dla dokonania odwołania organów sołectwa, o których mowa w § 26, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa, uprawnionych do głosowania.
2.O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu, które odbywa się po upływie 7 dni.
3.O ile w wyznaczonym drugim terminie na zebraniu wyborczym nie uzyska się obecności 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przeprowadza się bez względu na liczbę osób w nim uczestniczących.
4.Liczbę stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa Wójt Gminy na podstawie dokumentacji ewidencyjnej ludności.
5.Uprawnieni do głosowania uczestnicy zebrania są zobowiązani do podpisania listy obecności.

§ 28


1.Głosowanie w sprawie odwołania organów, o których mowa w § 26, przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osobowym, wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania.
2.Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.


§ 29


W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa lub Rady Sołeckiej, Wójt Gminy zwołuje Zebrania Wiejskie dla wyboru nowego Sołtysa lub Rady Sołeckiej.


ROZDZIAŁ V


Mienie przekazane sołectwu


§ 30


Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego przekazywanego przez Gminę i rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie określonym uchwałą Rady Gminy.

§ 31


Sołectwo jest upoważnione do decydowania o:
1)przeznaczeniu dochodów ze składników mienia przekazywanych sołectwu,
2)konserwacji i remontach składników mienia przeznaczonych do powszechnego użytku oraz używanych bezpośrednio przez organy sołectwa.


ROZDZIAŁ VI


Gospodarka finansowa sołectwa


§ 32


Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu gminy, zatwierdzonego przez Radę Gminy.

§ 33


Dochodami sołectwa są:
a)wpływy z wynajmowania i wydzierżawiania składników mienia komunalnego przekazanego sołectwu,
b)dobrowolne wpłaty osób prawnych i fizycznych,
c)środki przyznane przez Radę Gminy w ramach budżetu Gminy.§ 34


Środki finansowe sołectwa mogą być przeznaczone wyłącznie na realizacje zadań własnych gminy, w tym między innymi na:
a)utrzymanie mienia komunalnego przekazanego w zarząd sołectwu,
b)remont i utrzymanie dróg gminnych w granicach sołectwa,
c)utrzymanie lokali będących w dyspozycji sołectwa,
d)zaspokajanie miejscowych potrzeb kulturalno-oświatowych i sportowych,
e)działalność organów sołectwa,
f)utrzymanie porządku i estetyki na terenie sołectwa.


§ 35


1.Sołtys zobowiązany jest do przedłożenia Wójtowi Gminy uchwał Zebrania Wiejskiego w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia.
2.Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna.
3.O nieważności uchwały w całości lub części orzeka Wójt Gminy.

§ 36


1.Uchwała Zebrania Wiejskiego nieodpowiadająca wymogom celowości, gospodarności lub rzetelności może być uchylona przez Wójta Gminy.
2.W przypadkach określonych w ust. 1 Wójt Gminy może wstrzymać uchwały Zebrania Wiejskiego, ale wtedy powinien zażądać ponownego rozpatrzenia sprawy stanowiącej przedmiot uchwały wskazując zaistniałe uchybienia oraz termin załatwienia sprawy.
3.Jeżeli uchwała Zebrania Wiejskiego podjęta w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy nie uwzględnia wskazówek Wójta Gminy, Wójt Gminy może wydać zarządzenie zastępcze. O wydaniu zarządzenia zastępczego Wójt Gminy powiadamia Radę Gminy na jej najbliższej sesji.


ROZDZIAŁ VII


Nadzór nad działalnością sołectwa


§ 37


Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.


§ 38


Organami nadzoru nad działalnością sołectwa są: Rada Gminy, Komisja Rewizyjna Rady Gminy, Wójt Gminy, a w sprawach finansowych – Skarbnik Gminy.

§ 39


1.Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania sołectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach ich organów.
2.Do wykonywania czynności, o jakich mowa w ust. 1, organy wymienione mogą delegować swych przedstawicieli.


ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe


§ 40


Zmian niniejszego Statutu dokonuje Rada Gminy w drodze uchwały.

§ 41


W przypadkach spornych, postanowienia Statutu interpretuje wiążąco Rada Gminy.