Na podstawie zapisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294) na terenie powiatu wolsztyńskiego działają 2 PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ . Zostały zawarte porozumienia z Gminą Siedlec i Przemęt w sprawie utworzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Na mocy tych porozumień w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej od dnia 1 stycznia 2016 r. udzielane są porady wg. niżej wymienionego harmonogramu: