Wpis/zmiana/ zawieszenie/wznowienie/wykreślenie przedsiębiorcy

Podstawa prawna

Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy z dnia 6 marca 2018 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2022r., poz.541)

Jeśli chcesz prowadzić działalność, musisz się zarejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG, czyli w rejestrze przedsiębiorców prowadzących w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą. Do tego rejestru wpisują się również przedsiębiorcy, którzy chcą zostać wspólnikami spółki cywilnej.

Forma załatwienia sprawy:

  • Online - przez internet:

- po wejściu na stronę główną Biznes.gov.pl wybierz usługę "Zarejestruj działalność gospodarczą". Zaloguj się przez Login.gov.pl, wykorzystując profil zaufany lub e-dowód. Podpisz wniosek profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym,

- przez stronę banku - wniosek online możesz złożyć także poprzez bankowość internetową.

  • W urzędzie

Wniosek możesz złożyć osobiście w dowolnym urzędzie miasta lub gminy. Urzędnik potwierdzi przyjęcie wniosku i najpóźniej następnego dnia wprowadzi dane z wniosku do systemu CEIDG. W urzędzie musisz potwierdzić swoją tożsamość, dlatego nie zapomnij zabrać ze sobą dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Masz do wyboru 3 sposoby przygotowania wniosku:

wypełnij kreator wniosku i wyślij go bez podpisu elektronicznego. Po weryfikacji wniosku otrzymasz e-mailem kod do podpisania wniosku w urzędzie. Z tym kodem i dokumentem tożsamości udaj się do urzędu miasta lub gminy, w ciągu 7 dni. Urzędnik odnajdzie twój wniosek w CEIDG, wydrukuje, da ci do podpisania i potwierdzi złożenie wniosku w systemie

wypełnij formularz, który dostaniesz w urzędzie i podpisz własnoręcznie

pobierz wniosek ze strony Biznes.gov.pl/ceidg, wypełnij, wydrukuj i podpisz własnoręcznie w urzędzie.

  • Pocztą

Wypełniony wniosek możesz wysłać listem poleconym. W takim przypadku powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza.

Formularz wniosku:

Dostępny w Biurze Obsługi Interesanta w siedzibie Urzędu oraz w załączniku.

Miejsce wykonania usługi

Referat Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Zarządzania Kryzysowego (biuro nr 15)

Tel. 68 3848521 wew. 20

 Opłaty

Wniosek o wpis/zmianę/zawieszenie/ wznowienie/wykreślenie  przedsiębiorcy jest zwolniony  z opłat.

 Czas realizacji usługi i sposób wykonania

Urząd Gminy przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego i przesyła do Centralnej  Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.