Informacje publiczne udostępniane są poprzez:

1) zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej,

2) wywieszanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Siedlcu,

3) wstęp na posiedzenia Rady Gminy,

4) wgląd do dokumentów organów gminy.


Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Urząd Gminy poniesie dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, wnioskodawca zostanie poinformowany w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o konieczności wniesienia opłaty w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem sytuacji, kiedy organ zobowiązany do udostępnienia informacji poinformuje wnioskodawcę o wysokości opłaty za dodatkowe koszty, a także jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w ustawowo określonym terminie. W takim wypadku, organ powiadamia o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od złożenia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji organ powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie.

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej:

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 w/w ustawy prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.