16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352), która określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania. Ponowne wykorzystywanie należy rozumieć jako wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

 Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania

 Ponownemu wykorzystywaniu podlegają informacje sektora publicznego:

  • udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siedlec,

  • udostępnione w serwisie internetowym www.siedlec.pl,

  • przekazane na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

 Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

 

Jeśli dla danej informacji nie zostały określone inne, odrębne warunki ponownego wykorzystywania, zobowiązuje się podmioty wykorzystujące informacje sektora publicznego do:

  • poinformowania o źródle pozyskania informacji poprzez podanie pełnej nazwy Urzędu Gminy Siedlec i adresu strony internetowej,

  • poinformowania o czasie wytworzenia i pozyskania informacji,

  • udostępniania informacji w pierwotnie pozyskanej formie,

  • poinformowania o przetworzeniu informacji, jeśli informacja będzie modyfikowana w procesie ponownego wykorzystywania (w szczególności należy podać zakres i sposób przetworzenia),

  • poinformowania, że Urząd Gminy Siedlec nie ponosi odpowiedzialności za przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie informacji.

 

Zakres odpowiedzialności Urzędu Gminy Siedlec

Urząd Gminy Siedlec nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego, jej przetwarzanie i dalsze udostępnianie w sposób naruszający porządek prawny.

 Informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Informacje sektora publicznego wytworzone w Urzędzie Gminy Siedlec są udostępniane lub przekazywane, co do zasady, bezpłatnie. Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, Urząd może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeśli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie, a także inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, a które mogą mieć wpływ na koszt lub czas przygotowania lub przekazanie informacji. Czynniki te mogą być różne w zależności od wniosków. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

 Informacja o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu

W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.). Od decyzji odmawiającej wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji rozstrzygającej o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie służy odwołanie, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Siedlec. 

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.), z tym że:

  • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

  • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

Prawo do sprzeciwu:

 Wnioskodawca, który otrzymał od podmiotu zobowiązanego do udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego ofertę, zawierającą warunki ponownego jej wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za jej ponowne wykorzystywanie może, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, złożyć do podmiotu zobowiązanego sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o jej przyjęciu. Brak  zawiadomienia przez wnioskodawcę o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany do udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat.