Siedlec, dnia 28 marca 2024 r.

 

 

 

RPE-ZK.6733.4.2024

 

 

 

 

 

  Z A W I A D O M I E N I E

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 977 ze zm.) Wójt Gminy Siedlec zawiadamia, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie toru rowerowego pumptrack wraz z oświetleniem, na działce gruntu o numerze ewidencyjnym 491 w obrębie Siedlec w gminie Siedlec.

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Siedlec 

                                                                                               /-/ Jacek Kolesiński