Siedlec, dnia 20 stycznia 2023 r.

 RPE-ZK.6733.2.2023 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 503 ze zm.) Wójt Gminy Siedlec zawiadamia, że na wniosek z dnia 5 stycznia 2023 r., który złożyła: 

Gmina Siedlec z/s: ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec, 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie, przebudowie i modernizacji sali sportowej wraz z budową łącznika między salą sportową a budynkiem Szkoły Podstawowej, a także przebudowie Szkoły Podstawowej i budowie niezbędnej infrastruktury, na działkach gruntu o numerach ewidencyjnych 496/11 i 497/2 w obrębie Siedlec w gminie Siedlec.