Siedlec, dnia 20 stycznia 2023 r.

RPE-ZK.6733.1.2023

OBWIESZCZENIE

  

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 503 ze zm.) Wójt Gminy Siedlec zawiadamia, że na wniosek z dnia 4 stycznia 2023 r., który złożyła firma

 

Modern Flat Sp. z o. o., z/s: ul. Wolsztyńska 37a, 64-212 Siedlec, 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci    wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach gruntu o numerach ewidencyjnych: 680/4, 681/17, 682/4, 682/5, 682/6 i 682/7 w obrębie Siedlec w gminie Siedlec.