Siedlec, dnia 3 sierpnia 2022 r.

RPE-ZK.6733.27.2022

 

 

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zm.) Wójt Gminy Siedlec zawiadamia, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej na działkach gruntu o numerach ewidencyjnych: 414/31, 414/38, 414/47 i 414/54 w obrębie Tuchorza, w gminie Siedlec.