Siedlec, dnia 15.09.2020 r.

GKOŚ.6220.13.2020

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SIEDLEC

 

dla stron postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o ne ew. gr 10, 283 oraz 282/1, obręb Stara Tuchorza, gmina Siedlec”, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie,

w tym stron postępowania , którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości  o nieujawnionym stanie prawnym – tj. właścicieli działki 282/1, obręb Stara Tuchorza.

Przez nieujawniony stan prawny należy rozumieć sytuację, w której rejestry lub ewidencje własnościowe dla ustalenia osób, o których mowa w ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm., alej ooś), nie zawierają danych umożliwiających ich ustalenie w szczególności danych osobowych, w tym adresu, właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

 

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm., dalej kpa) oraz art. 74 ust. 3f i 3h ustawy ooś

 

Wójt Gminy Siedlec zawiadamia strony postępowania, że:

 

w dniu 07.09.2020 r. na wniosek inwestora: L30 Sp. z o.o., z/s ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, reprezentowanego przez Pana Leona Rybczyńskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy ooś, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Lista takich przedsięwzięć została wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Objętą wnioskiem inwestycję zakwalifikowano zgodnie z ww. rozporządzeniem do

·        § 3 ust. 1 pkt 54 lit b, gdzie wymieniono: zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit a (gdzie wymieniono przedsięwzięcia planowane na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy), przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia, w tym tymczasowego, w celu realizacji przedsięwzięcia. 

W związku z powyższym oraz na podstawie art. 10 § 1 kpa informuję, że strony postępowania mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie. Zapoznanie się z zebranymi dowodami i materiałami w powyższej sprawie, jest możliwe w Urzędzie Gminy w Siedlcu (pokój nr 102) w godzinach pracy urzędu. Wnioski i uwagi w formie pisemnej winny zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy.

 

            Wójt Gminy Siedlec jako organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pismem z dnia 15.09.2020 r. znak  GKOŚ.6220.13.2020 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie oraz do organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o opinię czy planowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia procedury oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania. Dla planowanego przedsięwzięcia nie jest wymagane uzyskanie opinii organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, ponieważ planowane przedsięwzięcie nie jst kwalifikowane jako instalacja, o której mowa w art 201 ust. 1 tej ustawy.

            Zgodnie z art. 74 ust. 3b–3f ustawy ooś, prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, organ ustala na podstawie dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, lub innych dokumentów przedłożonych przez wnoszącego podanie, przy czym domniemywa się, że zawarte w tych dokumentach są prawdziwe. Doręczenie dokonane na adres ustalony na podstawie dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, jest skuteczne.

            W przypadku gdy w dniu wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, zawiera nieaktualne dane lub w przypadku gdy dane te stały się nieaktualne na skutek śmierci jednej ze stron tego postępowania, nie stosuje się art. 97 § 1 pkt 1 i 4 kpa.

            W przypadku gdy po doręczeniu stronie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, z wyjątkiem zawiadomienia w trybie określonym w art. 49 kpa, nastąpi:

1) zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości znajdującej się   w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

2) przeniesienie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości znajdującej siew obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wskutek innego zdarzenia prawnego

- nabywca jest obowiązany, a w przypadku, o którym mowa w pkt 1 – nabywca i zbywca są obowiązani, do niezwłocznego zgłoszenia organowi właściwemu do wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego.

            Stosowanie do treści art. 41 kpa strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, a w razie niedopełnienia tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

            Niedokonanie zgłoszenia zgodnie z ust. 3d i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania administracyjnego.

            Nieuregulowany (patrz ust. 3g) lub nieujawniony (patrz ust. 3h) stan prawny nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, nie stanowi przeszkody do wszczęcia i prowadzenia postępowania oraz wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach. Do zawiadomień o decyzjach i innych czynnościach organu osób, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym, stosuje się przepis art. 49 kpa.

           

            Strony postępowania zostały ustalone na podstawie dostarczonego przez wnioskodawcę załącznika graficznego – mapy z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem na który będzie oddziaływać to przedsięwzięcie (o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy ooś)- tzn. działek usytuowanych w zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji. Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 10 , zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś stosuje się przepis art. 49 kpa – strony postępowania są zawiadamiane przez obwieszczenie.

 

            Zawiadomienie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

Informacje dotyczące w/w planowanego przedsięwzięcia udzielanie są w Urzędzie Gminy w Siedlcu (pokój nr 102) w godzinach pracy urzędu.

            Podanie do publicznej wiadomości następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siedlec, na tablicy ogłoszeń wsi Stara Tuchorza i wsi Reklin oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej – www.bip.siedlec.pl

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń:

 

 

 

Od dnia ……………………..do dnia ……….………włącznie.

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń:……………………