Siedlec, 14.09.2020 r.

GKOŚ.6220.13.2020

 

 

Obwieszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)

 

Wójt Gminy Siedlec

zawiadamia

 

że w dniu 07.09.2020 r. zostało wszczęte na wniosek: L30 Sp. z o.o., z/s ul. Jasna 14/16A,   00-041 Warszawa, reprezentowana przez Pana Leona Rybczyńskiego, postępowanie              w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o ne ew. gr 10, 283 oraz 282/1, obręb Stara Tuchorza, gmina Siedlec” .

Jednocześnie informuję, że do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska             w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim przesłano kopię wniosku wraz z załącznikami oraz kartą informacyjną przedsięwzięcia z prośbą o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W przedmiotowej sprawie ustalono więcej niż 10 stron postępowania, w związku                   z czym, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz                     o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) i podaje się ogłoszenie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia.

 

Strony postępowania mają możliwość zapoznania się z dokumentami sprawy w tut. urzędzie, pokój nr 102 w godzinach pracy urzędu.

Doręczenie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.

 

 

wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia …………………………….…

zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia ………………………………….……

 

 

 

 

Miejsce zamieszczenia informacji:

1.      Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Siedlec, wsi Stara Tuchorza i wsi Reklin,

2.      Biuletyn Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Siedlec,

3.      aa.

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Joanna Tomiak, tel. (68) 384-85-21 wew. 25