Siedlec, 14.09.2020r.

GKOŚ.6220.13.2020

 

INFORMACJA

 

Na podstawie art. 21 ust. 1, 2 pkt 9, art. 22, art. 23 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

Wójt Gminy Siedlec

zawiadamia:

 

o zarejestrowaniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod pozycją nr 11/A/2020 wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 10, 283 oraz 282/1, obręb Stara Tuchorza, gmina Siedlec”.

W Urzędzie Gminy w Siedlcu pokój nr 102, można zapoznać się ze sprawą oraz składać uwagi i zastrzeżenia dotyczące w/w wniosku.

Wnioski i uwagi w formie pisemnej winny zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy.

           Inwestorem jest L30 Sp. o.o., z/s ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa.

  

Miejsce zamieszczenia informacji:

- Biuletyn Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy w Siedlcu,

- tablica ogłoszeń Urzędu oraz wsi Stara Tuchorza i wsi Reklin.

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Joanna Tomiak, tel. (68) 384-85-21 wew. 25