Siedlec, 11.09.2020 r.

GKOŚ.6220.7.2020

Obwieszenie Wójta Gminy Siedlec

dla stron postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: ,,budowie stawu na części działki nr 88, 375 i 376 w miejscowości Stara Tuchorza, gmina Siedlec, powiat wolsztyński, województwo Wielkopolskie”.

 Na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) (dalej kpa), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) (dalej ooś)

Wójt Gminy Siedlec zawiadamia strony postępowania, że:

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy kpa, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego powiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia, w Urzędzie Gminy w Siedlcu, w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek od 7:30 – 15:30, we wtorek od 7:30 – 17:00, w środę i czwartek od 7:30 – 15:30 oraz piątek od 7:30 – 14:00. W przedmiotowej sprawie zostały wydane stanowiska organów ochrony środowiska:

·         Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie: nr ON.NS9011.5.11.2020 z dnia 15 czerwca 2020 r.,

·         Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu: nr WOO-IV.4220.757.2020.MM.3 z dnia 29 lipca 2020 r.,

·         Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim nr: PO.ZZŚ.1.435.139m.2020.EM z dnia 27 sierpnia 2020 r.

 Z treścią tych pism strony mogą zapoznawać się w Urzędzie Gminy w Siedlcu.

            Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:

1)      nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 kpa lub przepisach szczegółowych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36  § 1 kpa (bezczynność);

2)      postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość);

Ponaglenie (zawierające uzasadnienie) wnosi się do organu wyższego stopnia tj. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie ul. Słowiańska 54, za pośrednictwem Wójta Gminy Siedlec, jako organu prowadzącego postępowanie.

            Zawiadomienie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia. Informacje dotyczące w/w planowanego przedsięwzięcia udzielane są w Urzędzie Gminy w Siedlcu.

            Podanie do publicznej wiadomości następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Siedlcu, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Stara Tuchorza oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej – www.bip.wolsztyn.pl.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w ………………………….

 

Od dnia…………………… do dnia ………………………...(włącznie)

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń ………………………..