Zamknij okno Drukuj dokument

16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352), która określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania. Ponowne wykorzystywanie należy rozumieć jako wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

 Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania

 Ponownemu wykorzystywaniu podlegają informacje sektora publicznego:

 Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

 

Jeśli dla danej informacji nie zostały określone inne, odrębne warunki ponownego wykorzystywania, zobowiązuje się podmioty wykorzystujące informacje sektora publicznego do:

 

Zakres odpowiedzialności Urzędu Gminy Siedlec

Urząd Gminy Siedlec nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego, jej przetwarzanie i dalsze udostępnianie w sposób naruszający porządek prawny.

 Informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Informacje sektora publicznego wytworzone w Urzędzie Gminy Siedlec są udostępniane lub przekazywane, co do zasady, bezpłatnie. Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, Urząd może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeśli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie, a także inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, a które mogą mieć wpływ na koszt lub czas przygotowania lub przekazanie informacji. Czynniki te mogą być różne w zależności od wniosków. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

 Informacja o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu

W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.). Od decyzji odmawiającej wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji rozstrzygającej o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie służy odwołanie, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Siedlec. 

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.), z tym że:

 

Prawo do sprzeciwu:

 Wnioskodawca, który otrzymał od podmiotu zobowiązanego do udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego ofertę, zawierającą warunki ponownego jej wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za jej ponowne wykorzystywanie może, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, złożyć do podmiotu zobowiązanego sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o jej przyjęciu. Brak  zawiadomienia przez wnioskodawcę o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany do udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat.

 

Metadane

Źródło informacji:Marcin Czubkowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Czubkowski
Data wprowadzenia:2016-11-04 08:30:47
Opublikował:Marcin Czubkowski
Data publikacji:2016-11-04 08:33:49
Ostatnia zmiana:2016-11-04 08:33:52
Ilość wyświetleń:1359