Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Siedlec

Kolorowy pasek

Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy, której kadencja trwa 4 lata. Ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Komisje podlegają radzie gminy, której przedkładają plan pracy oraz sprawozdania z działalności. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni niebędący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji bez prawa udziału w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.  Zgodnie z art.18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póżn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

1)   uchwalanie statutu gminy;
2)   ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności;
3)   powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek wójta;
4)   uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu;
5)   uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
6)   uchwalanie programów gospodarczych;
6a)  przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
7)   ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki;
8)   podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach;
9)   podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
b)  emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
c)  zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d)  ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
e)  zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
f)  tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
g)  określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
h)  tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
i)  ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym;
10)  określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania;
11)  podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a;
12)  podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku;
12a)  podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych;
13)  podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260), a także wznoszenia pomników;
14)  nadawanie honorowego obywatelstwa gminy;
14a)  podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;
15)  stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.


Nadzór nad działalnością gminną
Zgodnie z art.18 a ust.1. Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną.
2. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w art. 19 ust. 1.
3. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową.
4. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji, powoływanych przez radę gminy na podstawie art. 21 ust. 1.
5. Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej określa statut gminy.

W kadencji 2014 - 2018 Rada Gminy Siedlec działa w następującym składzie:

Andrzej Kaźmierczak - przewodniczący Rady Gminy
Robert Winiarz - zastępca przewodniczącego Rady Gminy Siedlec oraz przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej
- Wiesław Brudło
- Stanisław Jedliński
Ryszard Kluj
- Konrad Makowiak
- Róża Olejniczak
- Eugeniusz Piątek
- Andrzej Skiba - przewodniczący Komisji Rewizyjnej
- Ilona Słowiak
- Krzysztof Szerment
- Piotr Tyśper
- Ewa Weil - przewodnicząca Komisji Finansów i Budżetu
- Maciej Wita - przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Porządku Publicznego
- Wiesław Żydzik

DYŻURY
1) Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Kaźmierczak - każdy wtorek, godz. 14:30 - 15:30
2) Ryszard Kluj Radny Rady Gminy - każdy pierwszy wtorek danego miesiąca w godz. 14:00 - 15:30

Załączniki

Składy osobowe stałych Komisji Rady Gminy Siedlec (65kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:ADMIN
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:ADMIN
Data wprowadzenia:2007-01-17 10:46:14
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:(brak danych)
Ostatnia zmiana:2015-04-30 08:40:19
Ilość wyświetleń:4993

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij