Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Siedlec

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

 

Na podstawie art.11ust.2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku ( Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) oraz uchwały Rady Gminy Siedlec Nr XV/112/2008 z dnia 25 listopada 2008 roku w sprawie programu współpracy Gminy Siedlec z organizacjami pozarządowymi oraz  innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 Wójt Gminy Siedlec

ogłasza otwarty konkurs ofert

 

na realizację w roku 2009 zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej poprzez prowadzenie zajęć z piłką i szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo do gry w piłkę oraz szkolenia dorosłych i organizację masowych imprez sportowo – rekreacyjnych dla społeczeństwa w formie wsparcia finansowego ( dotacji z budżetu).

 

I.                   Rodzaj zadania:

Szkolenie sportowe dzieci , młodzieży i dorosłych poprzez organizację zajęć sportowych w piłkę oraz popularyzowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Siedlec oraz doskonalenie umiejętności sportowych dzieci i młodzieży w różnych dziedzinach sportu poprzez:

-         organizację zajęć sportowych

-         organizację imprez sportowo – rekreacyjnych

-         udział w turniejach, rozgrywkach sportowych

 

1. Cel zadania 

-         organizowanie przygotowań i uczestnictwo dzieci i młodzieży w lokalnych, rejonowych  ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych i rekreacyjnych,

-         rozwijanie różnych dyscyplin sportowych poprzez realizację systemu szkolenia

-         propagowanie aktywności ruchowej dla zdrowia fizycznego i psychicznego

-         propagowanie kultury fizycznej poprzez organizowanie imprez sportowo- rekreacyjnych

 

2.      Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania: 

-         prowadzenie zajęć treningowych

-         udział w rozgrywkach sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego

-         organizacja i udział w zawodach i turniejach sportowych

-         organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych

 

3.      Zadanie niniejsze skierowane jest do dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych w zakresie szkolenia, zrzeszonych  w stowarzyszeniach sportowych z terenu Gminy Siedlec, a także wszystkich mieszkańców.

4.W celu realizacji zadania Gmina  udostępni obiekty sportowe na zasadzie użyczenia
5. Koszty pokrywane z dotacji, w szczególności:

-         zakup sprzętu sportowego

-         transport

-         płace trenerów, instruktorów, opieki medycznej

-         opłaty ponoszone w związku z udziałem w rozgrywkach sportowych

-         zakup niezbędnych materiałów i usług do realizacji zadanie

-         zakup nagród rzeczowych  

6. Kwota dotacji z budżetu na powyższy cel nie może obejmować: wydatków na sport kwalifikowany obejmujący gratyfikacje zawodników w różnej formie, diet, kar finansowych zawodników i klubów, opłat transferowych, zwrotów kosztów szkolenia zawodników w innych klubach, zwrotów kosztów dojazdów zawodników spoza terenu gminy, którzy nie są mieszkańcami Gminy Siedlec, wynagrodzeń i diet obserwatorów meczów.

 

II Na realizację zadania przeznacza się następującą kwotę:

 

-     na rok 2007    71.500,00  złotych ( siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych )

-         na rok 2008   100.000,00  złotych ( sto tysięcy złotych złotych )

-         na rok 2009   120.000,00  złotych ( sto dwadzieścia tysięcy złotych )

 

Kwota powyższa może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, ze zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn nie występujących w dniu ogłoszenia konkursu.

 

III Zasady i warunki przyznawania dotacji:

 

1.      Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert ubiegające się o dotację na realizacje zadania powinny:

2.       złożyć w terminie poprawnie  wypełnioną ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy. Oferta powinna zostać złożona wg wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty wykonania tego zadania ( Dz.U. nr 264 poz.2207)

-         posiadać niezbędną wiedzę, kwalifikacje, doświadczoną kadrę do realizacji zadania>

2. Składanie ofert:

kompletne oferty należy składać do dnia  01 marca 2009 roku   w sekretariacie Urzędu Gminy Siedlec ul. Zbaszyńska 17 64 – 212 Siedlec lub nadsyłać pocztą pod ww adres ( decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Siedlec)

-         do oferty należy dołączyć wymagane załączniki

-         aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument stanowiący o postawie prawnej działalności organizacji ( np. zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji klubu sportowego)

-         NIP i REGON oferanta

-         Nr konta bankowego

-         Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za ostatni rok

-         Statut organizacji w przypadku złożenia innego dokumentu stanowiącego o podstawie prawnej działania niż odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

-         Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.

 

IV.Termin i tryb rozpatrywania ofert:

 

-         Rozpatrywanie ofert nastąpi w ciągu 7 dni od ostatniego dnia przewidzianego na składanie ofert

-         Oferty spełniające wymogi formalne, opiniowane będą przez komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Siedlec w celu przedłożenia propozycji wyboru oferty

 

Przy ocenie będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria:

-         merytoryczna wartość projektu i jego zbieżność z celami zadania

-         ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot przy uwzględnieniu doświadczenia tego podmiotu w realizacji zadania, realności wykonania zadania, posiadanych zasobów ludzkich

-         zasięg terytorialny zadania i liczba osób objętych projektem

-         ocena kosztów kalkulacji

-         udział środków własnych oraz z innych źródeł finansowania

-         zgodność tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy

V. Termin i warunki realizacji zadań:

 

-         realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert powinna zakończyć się z dniem 31 grudnia 2009 roku

-         Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania zadania

-         Dotacji nie można wykorzystać na inne cele niż określone w zadaniu

 

Postanowienia końcowe                                                                                                 - dodatkowych informacji na temat warunków    i możliwości uzyskania dotacji udziela Urszula Dach Pełnomocnik Wójta do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi, tel. 068 3848521 wew. 32 pokój  20 w budynku Urzędu Gminy Siedlec

 

2. Obowiązujące formularze oferty, umowy i sprawozdania opublikowane są w Dz.U. z 2005 roku Nr 264 poz. 2207

 

Formularze dostępne są również na stronie internetowej tutejszego Urzędu www.siedlec.pl

Niniejsze ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu, oraz w Biuletynie Informacji Publicznych na stronie Urzędu  www.siedlec.bip.net.pl

4 Wójt Gminy Siedlec zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny

Załączniki

Ogłoszenie (50.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marcin Czubkowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Czubkowski
Data wprowadzenia:2009-01-30 09:33:20
Opublikował:Marcin Czubkowski
Data publikacji:2009-01-30 09:36:57
Ostatnia zmiana:2009-01-30 09:37:05
Ilość wyświetleń:1634

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij