Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Siedlec

Kolorowy pasek

 

Na podstawie art.11ust.2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku ( Dz.U. Nr 96, poz.973 ze zmianami) oraz uchwały Rady Gminy Siedlec Nr XV/112/2008 z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie programu współpracy Gminy Siedlec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.Wójt Gminy Siedlec
ogłasza otwarty konkurs ofert


na realizację w roku 2008 zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej poprzez prowadzenie zajęć z piłką i szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo do gry w piłkę oraz szkolenia dorosłych i organizację masowych imprez sportowo – rekreacyjnych dla społeczeństwa w formie wsparcia finansowego ( dotacji z budżetu).


 1. Rodzaj zadania:

Szkolenie sportowe dzieci , młodzieży i dorosłych poprzez organizację zajęć sportowych w piłkę oraz popularyzowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Siedlec oraz doskonalenie umiejętności sportowych dzieci i młodzieży w różnych dziedzinach sportu poprzez:

  • organizację zajęć sportowych

  • organizację imprez sportowo – rekreacyjnych

  • udział w turniejach, rozgrywkach sportowych


1. Cel zadania


  • organizowanie przygotowań i uczestnictwo dzieci i młodzieży w lokalnych, rejonowych ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych i rekreacyjnych,

  • rozwijanie różnych dyscyplin sportowych poprzez realizację systemu szkolenia

  • propagowanie aktywności ruchowej dla zdrowia fizycznego i psychicznego

  • propagowanie kultury fizycznej poprzez organizowanie imprez sportowo- rekreacyjnych


 1. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:


  • prowadzenie zajęć treningowych

  • udział w rozgrywkach sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego

  • organizacja i udział w zawodach i turniejach sportowych

  • organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych


 1. Zadanie niniejsze skierowane jest do dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych w zakresie szkolenia, zrzeszonych w stowarzyszeniach sportowych z terenu Gminy Siedlec, a także wszystkich mieszkańców.4 .W celu realizacji zadania Gmina udostępni obiekty sportowe na zasadzie

użyczenia


5. Koszty pokrywane z dotacji, w szczególności:

  • zakup sprzętu sportowego

  • transport

  • płace trenerów, instruktorów, opieki medycznej

  • opłaty ponoszone w związku z udziałem w rozgrywkach sportowych

  • zakup niezbędnych materiałów i usług do realizacji zadanie

  • zakup nagród rzeczowych

6. Kwota dotacji z budżetu na powyższy cel nie może obejmować: wydatków na sport kwalifikowany obejmujący gratyfikacje zawodników w różnej formie, diet, kar finansowych zawodników i klubów, opłat transferowych, zwrotów kosztów szkolenia zawodników w innych klubach, zwrotów kosztów dojazdów zawodników spoza terenu gminy, którzy nie są mieszkańcami Gminy Siedlec, wynagrodzeń i diet obserwatorów meczów.


II Na realizację zadania przeznacza się następującą kwotę:


  • na rok 2008 100.000,00 złotych ( sto tysięcy złotych )


Kwota powyższa może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, ze zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn nie występujących w dniu ogłoszenia konkursu.


III Zasady i warunki przyznawania dotacji:


   1. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert ubiegające się o dotację na realizacje zadania powinny:

   2. złożyć w terminie poprawnie wypełnioną ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy. Oferta powinna zostać złożona wg wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty wykonania tego zadania ( Dz.U. nr 264 poz.2207)

  • posiadać niezbędną wiedzę, kwalifikacje, doświadczoną kadrę do realizacji zadania>


2. Składanie ofert:

kompletne oferty należy składać do dnia15 kwietnia 2008 roku w sekretariacie Urzędu Gminy Siedlec ul. Zbaszyńska 17 64 – 212 Siedlec lub nadsyłać pocztą pod ww adres ( decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Siedlec)

  • do oferty należy dołączyć wymagane załączniki

  • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument stanowiący o postawie prawnej działalności organizacji ( np. zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji klubu sportowego)

  • NIP i REGON oferanta

  • Nr konta bankowego

  • Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za ostatni rok

  • Statut organizacji w przypadku złożenia innego dokumentu stanowiącego o podstawie prawnej działania niż odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

  • Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.


IV.Termin i tryb rozpatrywania ofert:


  • Rozpatrywanie ofert nastąpi w ciągu 7 dni od ostatniego dnia przewidzianego na składanie ofert

  • Oferty spełniające wymogi formalne, opiniowane będą przez komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Siedlec w celu przedłożenia propozycji wyboru oferty


Przy ocenie będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria:

  • merytoryczna wartość projektu i jego zbieżność z celami zadania

  • ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot przy uwzględnieniu doświadczenia tego podmiotu w realizacji zadania, realności wykonania zadania, posiadanych zasobów ludzkich

  • zasięg terytorialny zadania i liczba osób objętych projektem

  • ocena kosztów kalkulacji

  • udział środków własnych oraz z innych źródeł finansowania

  • zgodność tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy

V. Termin i warunki realizacji zadań:


  • realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert powinna zakończyć się z dniem 31 grudnia 2008 roku

  • Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania zadania

  • Dotacji nie można wykorzystać na inne cele niż określone w zadaniu


Postanowienia końcowe - dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Urszula Dach Pełnomocnik Wójta do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi, tel. 068 3848521 wew. 32 pokój 20 w budynku Urzędu Gminy Siedlec


2. Obowiązujące formularze oferty, umowy i sprawozdania opublikowane są w Dz.U. z 2005 roku Nr 264 poz. 2207


Formularze dostępne są również na stronie internetowej tutejszego Urzędu www.siedlec.pl


Niniejsze ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu, oraz w Biuletynie Informacji Publicznych na stronie Urzędu www.siedlec.bip.net.pl4 Wójt Gminy Siedlec zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny


Metadane

Źródło informacji:Marcin Czubkowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Czubkowski
Data wprowadzenia:2008-03-17 08:21:02
Opublikował:Marcin Czubkowski
Data publikacji:2008-03-17 08:22:30
Ostatnia zmiana:2008-03-18 07:48:15
Ilość wyświetleń:1772

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij