Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Siedlec

Kolorowy pasek

 

Na postawie art. 11 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) oraz uchwały Rady Gminy Siedlec Nr V/33/2007 z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie programu współpracy Gminy Siedlec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Wójt Gminy Siedlec
ogłasza otwarty konkurs ofert


na realizację w roku 2007 zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej poprzez prowadzenie zajęć z piłką i szkolenie młodzieży i dzieci uzdolnionych sportowo do gry w piłkę oraz na szkolenie dorosłych i organizację masowych imprez sportowo-rekreacyjnych dla społeczeństwa w formie wsparcia finansowego (dotacji z budżetu)


I. Rodzaj zadania:

Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zajęć sportowych w piłkę oraz popularyzowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Siedlec oraz doskonalenie umiejętności sportowych dzieci i młodzieży w różnych dziedzinach sportu poprzez:

 • organizację zajęć sportowych,

 • organizację imprez sportowo-rekreacyjnych,

 • udział w turniejach, rozgrywkach sportowych.

 1. Cel zadania

 • organizowanie przygotowań i uczestnictwo dzieci i młodzieży w lokalnych,

regionalnych , ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych i rekreacyjnych,

 • rozwijanie różnych dyscyplin sportowych poprzez realizację systemu szkolenia,

 • propagowanie aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego,

 • propagowanie kultury fizycznej poprzez organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych.

 1. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

 • prowadzenie zajęć treningowych,

 • udział w rozgrywkach sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego,

 • organizacja i udział w zawodach i turniejach sportowych,

 • organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych.

 1. Zadanie niniejsze skierowane jest do dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych w zakresie szkolenia , zrzeszonych w stowarzyszeniach sportowych z terenu działania Gminy Siedlec, a także wszystkich mieszkańców.

 2. W celu realizacji zadania Gmina udostępni obiekty sportowe na zasadzie użyczenia.

 3. Koszty pokrywane z dotacji , w szczególności:

 • zakup sprzętu sportowego,

 • transport,

 • płace trenerów, instruktorów, opieki medycznej,

 • opłaty ponoszone w związku z udziałem w rozgrywkach sportowych,

 • zakup niezbędnych materiałów i usług do realizacji zadania,

 • zakup nagród rzeczowych.

 1. Kwota dotacji z budżetu na powyższy cel nie może obejmować: wydatków na sport kwalifikowany, obejmujący gratyfikacje zawodników w różnej formie , diet, kar finansowych zawodników i klubów, opłat transferowych, zwrotów kosztów szkolenia zawodników w innych klubach, zwrotów kosztów dojazdów zawodników spoza terenu gminy, którzy nie są mieszkańcami Gminy Siedlec, wynagrodzeń i diet obserwatorów meczów.

II. Na realizację zadania przeznacza się następującą kwotę:

- na rok 2007: 71.500 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych )

Kwota powyższa może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niewystępujących w dniu ogłoszenia konkursu.

III. Zasady i warunki przyznania dotacji:

 1. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert ubiegające się o dotację na realizację zadania powinny:

 • złożyć w terminie poprawnie wypełnioną ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy. Oferta powinna zostać złożona wg wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wyborze zadania publicznego, wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

 • posiadać niezbędną wiedzę, kwalifikacje, doświadczoną kadrę do realizacji zadania.

 1. Składanie ofert:

Kompletne oferty należy składać do dnia 12 kwietnia 2007 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Siedlec, ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec lub nadesłać pocztą pod ww. adres (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Siedlec).

 • Do ofert należy dołączyć wymagane załączniki:

  1. odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument stanowiący o podstawie prawnej działalności organizacji (np. zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji klubu sportowego),

  2. NIP i REGON oferenta,

  3. nr konta bankowego,

  4. sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za ostatni rok,

  5. statut organizacji w przypadku złożenia innego dokumentu stanowiącego o podstawie prawnej działania niż odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

  6. kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.

 1. Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert:

 • Rozpatrywanie ofert nastąpi w ciągu 7 dni od ostatniego dnia przewidzianego na składanie ofert.

 • Oferty spełniające wymogi formalne, opiniowane będą przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Siedlec w celu przedłożenia propozycji wyboru ofert.

Przy ocenie będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria:

  1. merytoryczna wartość projektu i jego zbieżność z celami zadania,

  2. ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot przy uwzględnieniu doświadczenia tego podmiotu w realizacji zadania , realność wykonania zadania , posiadanych zasobów ludzkich,

  3. zasięg terytorialny zadania i liczba osób objętych projektem,

  4. ocena kosztów kalkulacji,

  5. udział środków własnych oraz z innych źródeł finansowania,

  6. zgodność tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy.

 1. Termin i warunki realizacji zadań:

   1. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert powinna zakończyć się z dniem 31 grudnia 2007 r. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania zadania.

   2. Dotacji nie można wykorzystać na inne cele niż określone w zadaniu.

 2. Postanowienia końcowe:

   1. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Urszula Dach – Pełnomocnik Wójta do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi, tel. 068 3848 521, wew. 32, pokój 20 w budynku Urzędu Gminy Siedlec.

   2. Obowiązujące formularze oferty, umowy i sprawozdania opublikowane są w Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207.
    Formularze dostępne są również na stronie internetowej tutejszego Urzędu www.siedlec.pl

   1. Niniejsze ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu , umieszczone zostaje w Biuletynie Informacji Publicznych na stronie Urzędu www.siedlec.bip.net.pl

   2. Wójt Gminy Siedlec zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.Załączniki

Załącznik nr 1 (63.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 (39.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 (64.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marcin Czubkowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Czubkowski
Data wprowadzenia:2007-03-29 11:19:31
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:(brak danych)
Ostatnia zmiana:2007-03-29 11:28:21
Ilość wyświetleń:3147

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij